فراخوان و اطلاعیه ها

وبینار " اتوفاژی و روزه داری "

وبینار " اتوفاژی و روزه داری "

مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میکند: برای اولین بار برگزاری وبینار " اتوفاژی و روزه داری " با حضور استاد سعید قوامی -دانشیار دانشگاه مانیتوبا کانادا