خدمات آموزشی مرکز

خدمات اموزشی

مشاوره پایان نامه

مشاوره نگارش مقاله

مشاوره نگارش پروپوزال

 

خدمات آزمایشگاهی تحقیقاتی

 

کشت سلول

آزمایشات مولوکلی

کاریوتایپ انواع رده های سلولی

خدمات ژنتیک مولکولی

خدمات آنالیز سلولی

خدمات فلوسایتومتری

خدمات پروتئین

تشخیص آلودگی میکروبی، ویروسی و مایکوپلاسما

تشخیص کمی و کیفی ناخالصی های مرتبط با محصول و روند تولید

خدمات طیف سنجی جرمی

خدمات NGS

خدمات داروهای شیمیایی

 

اعضای هیت علمی همکار مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نام و نام خانوادگی

حوزه تخصصی

مرکز هدف

دکتر امیرعلی حمیدیه

انکولوژی

مرکز تحقیقات سلول درمانی کودکان

دکتر سید فرزاد محمدی

چشم پزشکی

مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی

دکتر محمدعلی نیلفروش زاده

درماتولوژی

مرکز تحقیقات پوست دانشگاه تهران

دکتر سید حسین احمدی تفتی

جراحی قلب وعروق

مرکز تحقیقات فناوری های نوین قلب و عروق

دکتر محمد بیات

تخصص جراحی دهان، فک وصورت

مرکز تحقیقات جراحی های فک و صورت

دکتر عبدالمحمد کجباف زاده

اورولوژی

مرکز تحقیقات اورولوژی اطفال و پزشکی بازساختی

دکتر وحید خدامی

سلول های بنیادی و پزشکی تکوینی

 

اعضای هیئت علمی خارج دانشگاه

دکتر حامد دائمی

مهندسی بافت 

پژوهشگاه رویان 

 

اساتید بین المللی همکار مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

اساتید بین المللی همکار مرکز جامع

اسامی

حوزه تحقیقاتی

دانشگاه

دکتر تکامه محمودی

سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی/ ارگانوئید و توموروئید

آراسموس/ هلند

دکتر غیاث الدین

سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی/ اتوفازی و پزشکی بازساختی

میشیگان/ آمریکا

دکتر سعید قوامی

سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی/

اتوفاژی و پزشکی بازساختی

مانیتوبا/ کانادا

دکتر الکساندرسیفلیان

سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی/ فناوری مهندسی بافت پیشرفته

UCL/ لندن