• 99/10/29

انتصاب دکتر امیرعلی حمیدیه به عنوان رئیس مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه

انتصاب دکتر امیرعلی حمیدیه به عنوان رئیس مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه

به گزارش مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر امیرعلی حمیدیه را به عنوان رئیس مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر امیرعلی حمیدیه را به عنوان رئیس مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه منصوب کرد.

کلمات کلیدی