مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی

مراکز جامع سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه ها یکی از مهمترین زیر ساخت های توسعه علوم و فناوری های سلولهای بنیادی در کشور بوده که در استانهای بزرگ و کلان منطقه های علوم پزشکی کشور در حال ایجاد و گسترش می باشد . این مراکز با تمرکز بر سه حیطه ذیل فعالیت می‌نماید.
آموزش، تحقیقات و تربیت منابع انسانی 
توسعه فناوری و تجاری سازی و بازار محصولات سلولی
توسعه خدمات بالینی مبتنی بر فناوری علوم سلولی 
 
مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در توسعه 3 حوزه اصلی فعالیت می نماید:
 
توسعه حوزه فعالیت های آموزشی
حوزه فعالیت های تحقیقات و فناوری
حوزه توسعه خدمات درمانی و عقد تفاهم نامه ها
 
 
 

 

تلفن : 88997049 -  021

سایت:http://srm.tums.ac.ir